รายชื่อผู้ประสานงานฝ่ายอำนวยการ

ผู้ประสานงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16  ประจำปี 2561
เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  ฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน    
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
 1 นายภิรมย์ ทองคุ้ม ผู้อำนวยการกองการศึกษา 081-4740266
นายชัยรัตน์ ยศบรรเทิง ผอ.รร.เทศบาลวัดชุมพลคีรี 089-2714909
นางไพเราะ กาญจนสิงห์ ผอ.รร.เทศบาลเฉลิมพระกียรติฯ 086-2113654
นายปรีชา ฝ่ายคำตา รกท.ผอ.รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 087-0935053
นายนพพร ใจเที่ยง รกท.ผอ.รร.เทศบาลวัดบุญญาวาส 081-3661673
นายสุเทพ วันฟั่น รกท.ผอ.รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว 081-9517422
  ฝ่ายประสานงานทั่วไป    
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
 1 นางสาวแพน อุดแน่น หัวหน้าฝ่ายแผนและโครงการ 091-0252058
นายสมเจตน์ อยู่ศรี ศึกษานิเทศก์ 089-6394238
นางสาวสีแพ ตันมา ศึกษานิเทศก์ 061-6845585
นางสาวสิรินพร สุจริตจันทร์ นักวิชาการศึกษา 089-6414183
นางฌัลภัษ คำลำปาง นักวิชาการศึกษา 095-3287661
นางสาวจิรภา กอบฝั้น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 087-1942099
นายพิพัฒน์ เกิดมูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 088-4323296
น.ส.ขนิษฐา หมูถึง เจ้าพนักงานธุรการ 061-7433278
น.ส.อมรพรรณ วงค์ปันเมา เจ้าพนักงานธุรการ 089-5590489
10  นายอโนชา ก๋องแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ 095-6290023
   ฝ่ายบูธนิทรรศการแสดงผลงาน    
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 นางวาสนา เบ้านี รอง ผอ.รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว 084-4941044
นายอิทธิพล คำธร นักสันทนาการ 081-9716019
นางสาวอันธิกา ปัญญาสิทธิ์ นักสันทนาการ 087-5779099
  การจัดที่พัก    
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 นางอรทัย บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการฯ 081-8873781
นางสาวศิริพร โพธิ์ปาน บรรณารักษ์ 085-6015656

 

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.