รายชื่อผู้ประสานงานรายกิจกรรม

ผู้ประสานงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16  ประจำปี 2561
สนามแข่งขัน  โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
รายการที่ ประเภทการแข่งขัน ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ น.ส.ศรีรัตน์ สุรินทร์ 089-7041197
  (ป.4-ป.6)    
2 สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ น.ส.ศรีรัตน์ สุรินทร์ 089-7041197
  (ม.1-ม.3)    
3 สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ น.ส.ศรีรัตน์ สุรินทร์ 089-7041197
  (ม.4-ม.6)    
4 สุนทรพจน์ภาษาจีน น.ส.ศรีรัตน์ สุรินทร์ 089-7041197
  (ป.4-ป.6)    
5 สุนทรพจน์ภาษาจีน น.ส.ศรีรัตน์ สุรินทร์ 089-7041197
  (ม.1-ม.3)    
6 สุนทรพจน์ภาษาจีน น.ส.ศรีรัตน์ สุรินทร์ 089-7041197
  (ม.4-ม.6)    
8 การประดิษฐ์สิ่งของ น.ส.ศุกร์ศรี ครองแก้ว 095-6346581
  จากเศษวัสดุเหลือใช้ น.ส.วรรณวิสาร์ มั่นเกิด 091-8389766
  (ป.4-ป.6)    
9 การประดิษฐ์สิ่งของ น.ส.ศุกร์ศรี ครองแก้ว 095-6346581
  จากวัสดุเหลือใช้ น.ส.วรรณวิสาร์ มั่นเกิด 091-8389766
  (ม.1-ม.3)    
10 การประดิษฐ์สิ่งของ น.ส.ศุกร์ศรี ครองแก้ว 095-6346581
  จากเศษวัสดุเหลือใช้ น.ส.วรรณวิสาร์ มั่นเกิด 091-8389766
  (ม.4-ม.6)    
11 วาดภาพระบายสี นางสัญรักษ์ สังข์จันทร์ 084-9267898
  ปฐมวัย นายสุรพงษ์ เจียรพันธ์ 080-0320027
12 วาดภาพระบายสี นางสัญรักษ์ สังข์จันทร์ 084-9267898
  (ป.4-ป.6) นายสุรพงษ์ เจียรพันธ์ 080-0320027
13 วาดภาพระบายสี นางสัญรักษ์ สังข์จันทร์ 084-9267898
  (ป.1-ป.3) นายสุรพงษ์ เจียรพันธ์ 080-0320027
14 วาดภาพระบายสี นางสัญรักษ์ สังข์จันทร์ 084-9267898
  (ม.1-ม.3) นายสุรพงษ์ เจียรพันธ์ 080-0320027
15 วาดภาพระบายสี นางสัญรักษ์ สังข์จันทร์ 084-9267898
  (ม.4-ม.6) นายสุรพงษ์ เจียรพันธ์ 080-0320027
16 การจัดสวนถาดแห้ง นายศุภชัย อุบาลี 087-2125392
    นายธวัช สมพร 087-2043535
17 สื่อนวัตกรรม นางเสาวนีย์ นาเมืองรักษ์ 088-2725687
  ปฐมวัย (อนุบาล 1-3) นายมิตร์ ชื่นสิน 097-9211715
18 สื่อนวัตกรรม นางเสาวนีย์ นาเมืองรักษ์ 088-2725687
  ภาษาไทย นายมิตร์ ชื่นสิน 097-9211715
19 สื่อนวัตกรรม นางเสาวนีย์ นาเมืองรักษ์ 088-2725687
  คณิตศาสตร์ นายมิตร์ ชื่นสิน 097-9211715
20 สื่อนวัตกรรม นางเสาวนีย์ นาเมืองรักษ์ 088-2725687
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นายมิตร์ ชื่นสิน 097-9211715
21 สื่อนวัตกรรม นางเสาวนีย์ นาเมืองรักษ์ 088-2725687
  วิทยาศาสตร์ นายมิตร์ ชื่นสิน 097-9211715
22 สื่อนวัตกรรม นางเสาวนีย์ นาเมืองรักษ์ 088-2725687
  ภาษาต่างประเทศ นายมิตร์ ชื่นสิน 097-9211715
23 สื่อนวัตกรรม นางเสาวนีย์ นาเมืองรักษ์ 088-2725687
  การงานอาชีพ นายมิตร์ ชื่นสิน 097-9211715
24 สื่อนวัตกรรม นางเสาวนีย์ นาเมืองรักษ์ 088-2725687
  สังคมศึกษาฯ นายมิตร์ ชื่นสิน 097-9211715
25 สื่อนวัตกรรม นางเสาวนีย์ นาเมืองรักษ์ 088-2725687
  สุขศึกษาฯ นายมิตร์ ชื่นสิน 097-9211715
26 สื่อนวัตกรรม นางเสาวนีย์ นาเมืองรักษ์ 088-2725687
  ศิลปะ นายมิตร์ ชื่นสิน 097-9211715
27 แกะสลักผักและผลไม้ น.ส.อนุรักษ์ วงษ์ทิม 087-0396262
  ป.4-ป.6 นางรัตนา ยศบรรเทิง 087-2076988
28 แกะสลักผักและผลไม้ น.ส.อนุรักษ์ วงษ์ทิม 087-0396262
  ม.1-ม.3 นางรัตนา ยศบรรเทิง 087-2076988
29 แกะสลักผักและผลไม้ น.ส.อนุรักษ์ วงษ์ทิม 087-0396262
  ม.4-ม.6 นางรัตนา ยศบรรเทิง 087-2076988
30 ร้อยมาลัย น.ส.จุฑาทิพย์ อิ่มหมี 093-2987558
  ป.4-ป.6 น.ส.พัชรีรัตน์ ฝั้นเฝือ 088-4358589
31 ร้อยมาลัย น.ส.จุฑาทิพย์ อิ่มหมี 093-2987558
  ม.1-ม.3 น.ส.พัชรีรัตน์ ฝั้นเฝือ 088-4358589
32 ร้อยมาลัย น.ส.จุฑาทิพย์ อิ่มหมี 093-2987558
  ม.4-ม.6 น.ส.พัชรีรัตน์ ฝั้นเฝือ 088-4358589
33 งานประดิษฐ์จากใบตอง นายชัยมงคล ตาทิพย์ 089-9068973
  ป.4-ป.6 นางพรทิพย์ ทิวาคำ 081-0467372
34 งานประดิษฐ์จากใบตอง นายชัยมงคล ตาทิพย์ 089-9068973
  ม.1-ม.3 นางพรทิพย์ ทิวาคำ 081-0467372
35 งานประดิษฐ์จากใบตอง นายชัยมงคล ตาทิพย์ 089-9068973
  ม.4-ม.6 นางพรทิพย์ ทิวาคำ 081-0467372
36 หุ่นยนต์ นายวิทยา ชื่นจิตร์ 081-9131393
  ป.4-ป.6 นายภัทรดนัย สุขสำราญ 087-8487448
37 หุ่นยนต์ นายวิทยา ชื่นจิตร์ 081-9131393
  ม.1-ม.3 นายภัทรดนัย สุขสำราญ 087-8487448
38 หุ่นยนต์ นายวิทยา ชื่นจิตร์ 081-9131393
  ม.4-ม.6 นายภัทรดนัย สุขสำราญ 087-8487448
39 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ นางนงนุช ยารังษี 098-7497449
  ประถมศึกษา น.ส.ฐิติกานต์ สิงหล้า 080-6876991
40 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ นางนงนุช ยารังษี 098-7497449
  มัธยมศึกษา น.ส.ฐิติกานต์ สิงหล้า 080-6876991
41 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ฯ  1 นายเสกสรรค์  หงษ์เวียงจันทร์ 063-528-3909
  ระดับประถมศึกษา 2 น.ส.รุ่งรัตน์  มีสกุล 086-208-1342
    3 น.ส.ศิวพร  เวชกามา 093-328-3815
    4 นายณัฐทวี  ปุณณทรัพย์ 099-293-7232
42 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ฯ  1 นายเสกสรรค์  หงษ์เวียงจันทร์ 063-528-3909
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 2 น.ส.รุ่งรัตน์  มีสกุล 086-208-1342
    3 น.ส.ศิวพร  เวชกามา 093-328-3815
    4 นายณัฐทวี  ปุณณทรัพย์ 099-293-7232
43 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ฯ  1 นายเสกสรรค์  หงษ์เวียงจันทร์ 063-528-3909
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 2 น.ส.รุ่งรัตน์  มีสกุล 086-208-1342
    3 น.ส.จีราพรรณ  แก้วปัญญาเพ็ญ 096-665-3818
    4 นายณัฐทวี  ปุณณทรัพย์ 099-293-7232
44 ร้องเพลงลูกทุ่งฯ  1 นายศิริศักดิ์  ใหมสกุล 081-887-7853
  ระดับประถมศึกษา 2 นายชาตรี  กลิ่นลูกอิน 094-726-7728
    3 นายทิวากรณ์  ปานทับ 085-730-0012
    4 นายยุทธภูมิ  มหาวงค์ 081-043-6724
    5 น.ส.สุรารักษ์  อูปเสาร์ 081-146-5495
45 ร้องเพลงลูกทุ่งฯ  1 นายศิริศักดิ์  ใหมสกุล 081-887-7853
  ระดับมัธยมศึกษา 2 นายชาตรี  กลิ่นลูกอิน 094-726-7728
    3 นายทิวากรณ์  ปานทับ 085-730-0012
    4 นายยุทธภูมิ  มหาวงค์ 081-043-6724
    5 น.ส.สุรารักษ์  อูปเสาร์ 081-146-5495
46 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? 1 นางจิตชนก  สิงห์แก้ว 064-356-5282
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 น.ส.พชรอร  คำภิโล 089-951-6581
    3 น.ส.อุษณีย์  เกตนานนท์ 096-948-4096
    4 น.ส.ณัฐฐาพร  ตะมะปุ๊ด 081-156-4998
    5 นายกิตติพงษ์  มินทะนา 081-622-6592
    6 นายสมบูรณ์  ผันผาย 081-037-8133
    7. น.ส.พิชามนญชุ์  สีวิใจ 093-215-4160
    8.น.ส.หลิน  ขัดใหม่ 086-429-9035
    9.น.ส.สายรุ้ง  เกี๋ยงตา 092-746-8158
47 เดินตัวหนอน 1 นายสมร  ก้องเวหา 061-349-5209
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 น.ส.อรพิน  สุจริตจันทร์ 081-973-8764
    3 น.ส.จันจิรา  เพชรปัญญา 085-727-0732
    4 นายภูชิสส์  แซ่ซ้ง 093-1789776
    5.น.ส.นันทวัล  ชมภู 065-535-4264
    6.นายอาหามะสุมัยดี  ซีเดะ 084-821-3669
    7.น.ส.ธิดา  ทรัพย์รังสิกุล 083-009-6549
48 เริงเล่นเต้น Dancer 1 น.ส.ธิติสุดา  ตุบทา 085-270-8609
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก น.ส.ธีรารัตน์  แจ่มแจ้ง 061-367-4313
    3 นายประภาส  อิ่มคำ 081-379-6015
    4 น.ส.ผ่องศรี  ยะสาน 088-545-6019
    5 น.ส.อทิตยา  ใจนาแก่ง 091-292-4469
    6.น.ส.ทิพวัลย์  ทิหวาย 087-688-7557
49 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ 1 นางลั่นทม  สิทธิสงคราม 089-562-7260
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 น.ส.พรนภัส  หมู่อำพันธ์ 062-939-8689
    3 น.ส.วรัมพร  บุญส่ง 083-950-9493
    4 น.ส.น้ำฝน  ใจอิ่ม 087-212-3639
    6.น.ส.อารียา  บุญมาก 062-942-4120
    7.นางปิยะพร  ไชยเลิศ 086-205-7479
50 ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง 1 น.ส.เบญจพร  แสงราช 087-736-1990
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 น.ส.ชมผกา  แซ่เกอ 087-192-4116
    3 นางปวรรัตน์  ฝ่ายคำตา 085-737-4090
    4 น.ส.ทิพวรรณ  พุฒจาด 081-839-8862
    5.นางสลีลา  การไชนา 091-384-2061
    6.นางผกาวรรณ  ไชโยธา 086-119-7387
51 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? 1 นางจิตชนก  สิงห์แก้ว 064-356-5282
  ระดับอนุบาล 2 น.ส.พชรอร  คำภิโล 089-951-6581
    3 น.ส.อุษณีย์  เกตนานนท์ 096-948-4096
    4 น.ส.ณัฐฐาพร  ตะมะปุ๊ด 081-156-4998
    5 นายกิตติพงษ์  มินทะนา 081-622-6592
    6 นายสมบูรณ์  ผันผาย 081-037-8133
    7. น.ส.พิชามนญชุ์  สีวิใจ 093-215-4160
    8.น.ส.หลิน  ขัดใหม่ 086-429-9035
    9.น.ส.สายรุ้ง  เกี๋ยงตา 092-746-8158
52 เดินตัวหนอน 1 นายสมร  ก้องเวหา 061-349-5209
  ระดับอนุบาล 2 น.ส.อรพิน  สุจริตจันทร์ 081-973-8764
    3 น.ส.จันจิรา  เพชรปัญญา 085-727-0732
    4 นายภูชิสส์  แซ่ซ้ง 093-1789776
    5.น.ส.นันทวัล  ชมภู 065-535-4264
    6.นายอาหามะสุมัยดี  ซีเดะ 084-821-3669
    7.น.ส.ธิดา  ทรัพย์รังสิกุล 083-009-6549
53 เริงเล่นเต้น Dancer 1 น.ส.ธิติสุดา  ตุบทา 085-270-8609
  ระดับอนุบาล น.ส.ธีรารัตน์  แจ่มแจ้ง 061-367-4313
    3 นายประภาส  อิ่มคำ 081-379-6015
    4 น.ส.ผ่องศรี  ยะสาน 088-545-6019
    5 น.ส.อทิตยา  ใจนาแก่ง 091-292-4469
    6.น.ส.ทิพวัลย์  ทิหวาย 087-688-7557
54 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ 1 นางลั่นทม  สิทธิสงคราม 089-562-7260
  ระดับอนุบาล 2 น.ส.พรนภัส  หมู่อำพันธ์ 062-939-8689
    3 น.ส.วรัมพร  บุญส่ง 083-950-9493
    4 น.ส.น้ำฝน  ใจอิ่ม 087-212-3639
    6.น.ส.อารียา  บุญมาก 062-942-4120
    7.นางปิยะพร  ไชยเลิศ 086-205-7479
55 ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง 1 น.ส.เบญจพร  แสงราช 087-736-1990
  ระดับอนุบาล 2 น.ส.ชมผกา  แซ่เกอ 087-192-4116
    3 นางปวรรัตน์  ฝ่ายคำตา 085-737-4090
    4 น.ส.ทิพวรรณ  พุฒจาด 081-839-8862
    5.นางสลีลา  การไชนา 091-384-2061
    6.นางผกาวรรณ  ไชโยธา 086-119-7387
56 รำวงมาตรฐาน  1 น.ส.ลักษณา  ทาระวา 081-953-3682
  ระดับประถมศึกษา 2 นายประภาส  อิ่มคำ 087-192-4116
    3 น.ส.จีราพรรณ  แก้วปัญญาเพ็ญ 085-737-4090
    4 น.ส.สุรพิมพ์  แก้วแปงจันทร์ 081-839-8862
    5.น.ส.จุติฐาการ  จันทร์สว่าง 091-384-2061
57 รำวงมาตรฐาน  1 น.ส.ลักษณา  ทาระวา 087-736-1990
  ระดับมัธยมศึกษา 2 นายประภาส  อิ่มคำ 087-192-4116
    3 น.ส.จีราพรรณ  แก้วปัญญาเพ็ญ 085-737-4090
    4 น.ส.สุรพิมพ์  แก้วแปงจันทร์ 081-839-8862
    5.น.ส.จุติฐาการ  จันทร์สว่าง 091-384-2061
58 โครงงานปฐมวัย น.ส.ศิริรัตน์ จันธิดา 08-4624-9093
59 โครงงานปฐมวัย นายเสน่ห์  สีกาวี 08-1952-8418
60 โครงงานปฐมวัย นางประนอม บุญยะเสนา 08-1042-6251
61 โครงงานภาษาไทย ป.4-6 น.ส.กรรณิการ์ เสมอ 09-1859-6808
62 โครงงานภาษาไทย ม.1-3 น.ส.ปัญจทรัพย์ ฉิมมาจันทร์ 09-8871-4207
63 โครงงานภาษาไทย ม.4-6 น.ส.นพรัตน์  ใจกาษา 08-4371-9929
64 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-6 นายกฤษดา  จิ๋คีรี 09-7920-6609
65 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-3 นายดุสิต  เทพอาวุธ 08-9854-8355
66 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-6 น.ส.ณัฐธยา  ยะท่าตุ้ม 08-4820-2988
67 โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นางวราภรณ์  ทังดิน 08-1973-8502
68 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-3 นายปฏิญาณ  จิตร์ลัดดา 06-3456-2519
69 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-6 นส.วัลยา  โพธกุล 09-5451-8103
70 โครงงานสังคมศึกษาฯ ป.4-6 น.ส.ศิวนาถ  ธนะบุญ 08-5273-5575
71 โครงงานสังคมศึกษาฯ ม.1-3 นายอภิรักษ์  ภูชัย 09-5307-0579
72 โครงงานสังคมศึกษาฯ ม.4-6 นายพงษ์ศักดิ์  กุลวงษ์ 08-0763-8818
73 โครงงานสุขศึกษาฯ ป.4-6 นายเอกภพ  กันยารอง 08-3300-7460
74 โครงงานสุขศึกษาฯ ม.1-3 นางพิมพ์ภัทร  เมืองเขียว 09-4792-4149
75 โครงงานสุขศึกษาฯ ม.4-6 นายอาทิตย์ สมจิตร 09-3136-8502
76 โครงงานศิลปะ ป.4-6 นางพัชรวีย์ วีรนันทชัย 08-957-4203
77 โครงงานศิลปะ ม.1-3 นายสุชา  กุลกิติเกษ 08-6643-8230
78 โครงงานศิลปะ ม.4-6 นายสุชา  กุลกิติเกษ 08-6643-8230
79 โครงงานการงานอาชีพ ป.4-6 นางจิตรลดา ตาละสา 08-9268-2632
80 โครงงานการงานอาชีพ ม.1-3 นายสานิตย์ ลอยพอ 08-9839-9339
81 โครงงานการงานอาชีพ ม.4-6 นางนัญสุชา  เมืองลี 08-8152-3430
82 โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-6 นางนริศรา  ซื่อวัฒนะ 08-2410-3341
83 โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-3 น.ส.จุไร  บุญใบ 08-4819-9571
84 โครงงาภาษาอังกฤษ ม.4-6 นางสาววิภาวี  ตนะทิพย์ 08-4365-6166
85 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ป. 4 - 6 น.ส.กาญจนา  คุ้มครอง 090-9290250
    น.ส.เหมณัฐ  ปลั่งสุข 081-0421495
    นางอัญชลี  ใจยอด 087-2087567
86 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย นางอมรรัตน์  เลียงผา 091-6236887
  ม. 1 - 3 น.สญาณิศา  ศรีภิรมย์ 082-3987298
87 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย    
  ม. 4 - 6    
88 คัดลายมือ ป. 1 - 3 นางสุภาภรณ์  วงศ์สุนทร 085-7302912
    น.ส.กรพิน  สรรกำเนิด 098-7489547
89 คัดลายมือ ป. 4 - 6 น.ส.ปพิชญา  กลิ่นเกษร 093-0728929
    นายชาคริต  มูระวงษ์ 081-9710453
90 คัดลายมือ ม. 1 - 3    
       
91 คัดลายมือ ม. 4 - 6    
       
92 ทักษะคอมพิวเตอร์ ป. 4 - 6 นายบุญสืบ  ลอดแปง 080-6858156
    นายเกียง  ชนะพิมพ์ 089-8584406
    น.ส.ชณิตา  นิลคล้าย 081-4679259
93 ทักษะคอมพิวเตอร์ ม. 1 - 3 นายไพโรจน์  พรหมบุญ 088-1564981
       
94 ทักษะคอมพิวเตอร์ ม. 4 - 6    
       

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.