การลงทะเบียนมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ Featured

เทศบาลนครภูเก็ตประสานงานการลงทะเบียนมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีการเปิดระบบระหว่างวันที่ 21-24 ส.ค. 61 ผ่านเว็บไซต์ http://www.มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น2561.com/frontpage ขอให้อปท. ที่มีรายชื่อ ติดต่อขอรับรหัสเพื่อปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์ 055-533871

Read more...

ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 Featured

ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

Read more...

กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ปี 2561 Featured

เทศบาลนครแม่สอด ประชาสัมพันธ์ กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ปี 2561

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

Read more...

ที่พัก อปท. ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 Featured

ที่พัก อปท. ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16

Read more...

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการแข่งขันคัดลายมือ การแข่งขันแสดงละครภาษาจีนและอังกฤษ และการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ Featured

เทศบาลนครแม่สอด รายละเอียดการแข่งขันคัดลายมือ การแข่งขันแสดงละครภาษาจีนและอังกฤษ และการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้

Read more...

ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนสถานที่แข่งขันตัวต่อเสริมทักษะทุกระดับชั้น Featured

เทศบาลนครแม่สอด ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนสถานที่แข่งขันตัวต่อเสริมทักษะทุกระดับชั้น รายละเอียดดังนี้

Read more...

ประชาสัมพันธ์ขนาดเวทีการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์และการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา Featured

เทศบาลนครแม่สอด ประชาสัมพันธ์ขนาดเวทีการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์และการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา รายละเอียดดังนี้

Read more...

แจ้งเปลี่ยนเวลา และสถานที่แข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับประถมศึกษา Featured

เทศบาลนครแม่สอด แจ้งเปลี่ยนเวลา สถานที่แข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับประถมศึกษา ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2561

Read more...

การส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (กรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย) Featured

เทศบาลนครแม่สอด ขอแจ้งแนวทางการส่งเอกสารประกอบใบสมัคร กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ดังนี้

Read more...

ขั้นตอนการเปลี่ยนตัวผู้เข้าขันแข่งขัน/ครูผู้ควบคุม Featured

เพื่อให้ อปท. ที่ต้องการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เทศบาลนครแม่สอดขอแจ้งแนวทางการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้ควบคุม ดังนี้

Read more...

ประกาศหัวข้อการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2561 Featured

ประกาศหัวข้อการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ และการประกวดวาดภาพระบายสี  การทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2561 

Read more...
Subscribe to this RSS feed