ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 Featured

เทศบาลนครแม่สอด ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16

    เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 โดยใช้เว็บไซต์หลักในการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการจัดงานคือเว็บไซต์ http://www.maesotedu.go.th และขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมพิจารณาดำเนินการดังนี้

    1. พิจารณาบุคลากรในสังกัดเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมการจัดงานในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (OTOP) เทศบาลนครแม่สอด ดาวน์โหลดแบบตอบรับ (แบบ 1) ที่เว็บไซต์หลัก และส่งให้เทศบาลนครแม่สอดภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือทางโทรสารหมายเลข 0 5553 3871 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เบิกจากต้นสังกัด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ นายสมเจตน์ อยู่ศรี ศึกษานิเทศก์ หมายเลขโทรศัพท์ 08 9639 4238

    2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน โดยตอบแบบสำรวจข้อมูลและความต้องการ ประกอบด้วยข้อมูลผู้ประสานงาน การใช้พื้นที่ในการจัดบูธนิทรรศการ การเข้าพักที่เจ้าภาพจัดให้และการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลและความต้องการ(แบบ 2) ที่เว็บไซต์หลัก กรอกข้อมูลที่ตรงกับความต้องการและส่งให้เทศบาลนครแม่สอดภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ นางสาวสีแพ ตันมา ศึกษานิเทศก์ หมายเลขโทรศัพท์ 06 1684 5585

    3. ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์หลัก และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เทศบาลนครแม่สอด ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมกิจกรรม จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลดแบบตรวจสอบรายการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม (แบบ 3) ที่เว็บไซต์หลัก เอกสารประกอบใบสมัครมีดังนี้

        3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือ

        3.2 สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด (อย่างใดอย่างหนึ่ง) และหนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา

        3.3 รายงานโครงงานและหรือรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ถ้ามี) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม/ชื่อเรื่อง

    4. กรอกข้อมูลรายละเอียดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์หลักให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ นายพิพัฒน์ เกิดมูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์หมายเลขโทรศัพท์ 08 8432 3296 หรือทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    5. ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการจัดงานในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดาวน์โหลดแบบตอบรับ (แบบ 4) ที่เว็บไซต์หลัก และส่งให้เทศบาลนครแม่สอดภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือทางโทรสารหมายเลข 0 5553 3871 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการให้เบิกจากต้นสังกัด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ นายสมเจตน์ อยู่ศรี ศึกษานิเทศก์ หมายเลขโทรศัพท์ 08 9639 4238

 


 

 ดาวโหลดเอกสาร

หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมการจัดงาน (แบบ 1) 

แบบสำรวจข้อมูลและความต้องการ(แบบ 2)

แบบตรวจสอบรายการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม (แบบ 3)

แบบตอบรับร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด (แบบ 4)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.