ประกาศหัวข้อการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2561 Featured

Image description Image description

ประกาศหัวข้อการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ และการประกวดวาดภาพระบายสี  การทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2561 

 หัวข้อการกล่าวสุนทรพจน์ (ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ)

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

หัวข้อ "การเรียนรู้คู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา"

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

หัวข้อ "เยาวชนรุ่นใหม่สร้างแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความเป็นไทย"

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หัวข้อ "จริงใจและไม่ทุจริต รู้จักคิดใช้เทคโนโลยี มีวิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง"

 -----------------------------------------------------------------------------------------

หัวข้อการประกวดวาดภาพระบายสี

ระดับปฐมวัย

1.  ธรรมชาติแสนสวย

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

1.  สร้างสรรค์สิ่งดีงามตามแบบไทย

2.  อาชีพในฝันของฉัน

3.  โลกสวยด้วยมือเรา

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

1.  ประเทศสวยรวยวัฒนธรรม

2.  รักษ์ชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

3.  โลกในอนาคต

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1.  เยาวชนไทยกับประชาธิปไตย

2.  วัฒนธรรมไทยสู่สังคมโลก

3.  เที่ยวเมืองไทย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ใช้หุ่นนิ่งของสิ่งแวดล้อมที่กรรมการจะจัดตั้งวานบนฐาน

  -----------------------------------------------------------------------------------------

จึงแจ้งให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทราบโดยทั่วกัน

 

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.