การส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (กรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย) Featured

Image description Image description

เทศบาลนครแม่สอด ขอแจ้งแนวทางการส่งเอกสารประกอบใบสมัคร กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ดังนี้

 กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้

1 สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด (อย่างใดอย่ำงหนึ่ง) 

2 หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.