ที่พัก อปท. ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 Featured

Image description Image description

ที่พัก อปท. ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16

 ผู้ประสานงานที่พัก

1.นายอิทธิพล  คำธร 081-971-6019 ,091-841-0986

2.นายประสาท กันจะนะ 085-230-9134

สามารถเข้าพัก ได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 11  ก.ค. 61

1 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี -          ทน.เชียงราย               087-3045897 313  คน
  (รวม  425  คน) -          ทม.ตาก (ท 1)            087-3048897 100  คน
  ผอ.ชัยรัตน์  ยศบรรเทิง    089-271-4909 -          อบต.สามหมื่น              088-2998690 12  คน
        
2 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ -          ทม.แพร่                     086-9138633 200  คน
  (รวม  450  คน) -          อบจ.แพร่                   097-9180027 250  คน
  รอง ผอ.ปรีชา ฝ่ายคำตา   087-093-5053    
       
3 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส -          ทต.ป่าแงะ                      086-9153800 70  คน
  (รวม 207  คน) -          ทม.ตาก (ท.3)                098-6466928 45  คน
  รก.ผอ.รร. นพพร  ใจเที่ยง  081-366-1673 -          ทต.เมืองพาน                 086-5920950 71  คน
    -          ทต.ป่าแดด                     082-4973654 21  ตน
4 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว -          ทม.สวรรคโลก               062-2399451 200  คน
  (รวม  255  คน) -          ทต.ทุ่งหลวง                   081-6398656 55  คน
  รก.ผอ.รร. สุเทพ  วันฟั่น   081-951-7422    
       
5 ค่าย ตชด.346 -          อบต.แม่สุน 30  คน
  (รวม  62  คน) -          อบต.ยางซ้าย              081-6041268 32  คน
  หมวดกุ้ง   081-886-5363    
       
6 วัดชุมพลคีรี -          อบจ.พิจิตร                    081-7076540 66  คน
  (รวม  161 คน) -          ทต.แม่สาย                    091-7692375 80  คน
  เจ้าอาวาส   089- 564-5466 -          ทน.นครสวรรค์(ท.5)    099-2355777 15  คน
       
7 วัดอรัญญเขต -          ทต.จันจว้า                    083-1546311 60  คน
  (รวม  160  คน) -          ทต.ในเมือง                   088-2793592 30 คน
  เจ้าอาวาส    081-971-1658 -          ทม.ตาคลี                      081-9530518 70  คน
       
8 วัดท่าสายโทรเลข -          ทต.ท่าข้าม 62  คน
  (รวม 124) -          อบต.ทรายขาว            061-4596246 62  คน
  พระครูอาทร   089-957-1157             
       

 

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.