ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 95.67 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 91 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี เทศบาลนครพิษณุโลก 88.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 87.33 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ เทศบาลเมืองแพร่ 83.67 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก 83.33 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 82 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนบ้านกระชงค์ประชาอุทิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม 81.67 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองพะเยา 80.67 ระดับเหรียญทอง
10 โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม 80.33 ระดับเหรียญทอง
11 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย เทศบาลตำบลสบปราบ 78.67 ระดับเหรียญเงิน
11 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด 78.67 ระดับเหรียญเงิน
11 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 78.67 ระดับเหรียญเงิน
14 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) เทศบาลตำบลวงฆ้อง 78 ระดับเหรียญเงิน
15 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 77.33 ระดับเหรียญเงิน
16 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 76.33 ระดับเหรียญเงิน
17 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 76 ระดับเหรียญเงิน
17 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย 76 ระดับเหรียญเงิน
19 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต เทศบาลนครนครสวรรค์ 75.67 ระดับเหรียญเงิน
20 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง เทศบาลนครลำปาง 75 ระดับเหรียญเงิน
21 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 74.67 ระดับเหรียญเงิน
21 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 74.67 ระดับเหรียญเงิน
21 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 74.67 ระดับเหรียญเงิน
24 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 74.33 ระดับเหรียญเงิน
25 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลตำบลลานกระบือ 72.33 ระดับเหรียญเงิน
26 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 71.33 ระดับเหรียญเงิน
26 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 71.33 ระดับเหรียญเงิน
26 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) เทศบาลตำบลแม่วาง 71.33 ระดับเหรียญเงิน
29 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 70.33 ระดับเหรียญเงิน
29 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ เทศบาลตำบลหนองเบน 70.33 ระดับเหรียญเงิน
31 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 69 ระดับเหรียญทองแดง
32 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 68.67 ระดับเหรียญทองแดง
33 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 68 ระดับเหรียญทองแดง
33 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 68 ระดับเหรียญทองแดง
33 โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม 68 ระดับเหรียญทองแดง
36 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า 67.67 ระดับเหรียญทองแดง
37 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง 67.33 ระดับเหรียญทองแดง
38 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ 67 ระดับเหรียญทองแดง
38 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 67 ระดับเหรียญทองแดง
40 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี 66.67 ระดับเหรียญทองแดง
41 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 66.33 ระดับเหรียญทองแดง
42 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ 66 ระดับเหรียญทองแดง
43 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 65.33 ระดับเหรียญทองแดง
44 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน 65 ระดับเหรียญทองแดง
45 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลในเมือง เทศบาลตําบลในเมือง 64.67 ระดับเหรียญทองแดง
46 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 64.33 ระดับเหรียญทองแดง
47 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน 63 ระดับเหรียญทองแดง
48 โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว 61.67 ระดับเหรียญทองแดง
49 โรงเรียนบ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 61 ระดับเหรียญทองแดง
50 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 58.33 ระดับชมเชย
51 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 เทศบาลตำบลยุหว่า 58 ระดับชมเชย
52 โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง 57.33 ระดับชมเชย
53 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก 55.67 ระดับชมเชย
54 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 53.33 ระดับชมเชย
55 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด 51.67 ระดับชมเชย
56 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 50.33 ระดับชมเชย
57 โรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย(หนองช้าง) เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ไม่เข้าร่วมการแข่ง