ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 88.34 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 87 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 85.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 84.67 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 83.34 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 83.34 ระดับเหรียญทอง