ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 100 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย 99 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด 98 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก 97 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 96 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า 96 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี เทศบาลนครพิษณุโลก 95 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 94 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ 93 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 93 ระดับเหรียญทอง
11 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 92 ระดับเหรียญทอง
12 โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง เทศบาลเมืองพิจิตร 91 ระดับเหรียญทอง
13 โรงเรียนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล เทศบาลเมืองพะเยา 89 ระดับเหรียญทอง
14 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร เทศบาลตำบลแม่สาย 88 ระดับเหรียญทอง
14 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 88 ระดับเหรียญทอง
16 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เทศบาลเมืองลำพูน 87 ระดับเหรียญทอง
16 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลตำบลลานกระบือ 87 ระดับเหรียญทอง
18 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง 86 ระดับเหรียญทอง
18 โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) เทศบาลตำบลกลางเวียง 86 ระดับเหรียญทอง
20 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ เทศบาลนครนครสวรรค์ 85 ระดับเหรียญทอง
21 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม 84 ระดับเหรียญทอง
22 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนมอเกอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ 83 ระดับเหรียญทอง
23 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 82 ระดับเหรียญทอง
24 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 81 ระดับเหรียญทอง
25 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก 79 ระดับเหรียญเงิน
25 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า 79 ระดับเหรียญเงิน
25 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 79 ระดับเหรียญเงิน
28 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย เทศบาลตำบลสบปราบ 78 ระดับเหรียญเงิน
28 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 78 ระดับเหรียญเงิน
30 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 77 ระดับเหรียญเงิน
31 โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 76 ระดับเหรียญเงิน
32 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน 75 ระดับเหรียญเงิน
33 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 74 ระดับเหรียญเงิน
34 โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม 73 ระดับเหรียญเงิน
35 โรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา Ruamchit withedsuksa School (RWS) เทศบาลตำบลร่วมจิตร 69 ระดับเหรียญทองแดง
35 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำขุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน 69 ระดับเหรียญทองแดง
37 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 68 ระดับเหรียญทองแดง
38 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลในเมือง เทศบาลตําบลในเมือง 67 ระดับเหรียญทองแดง
38 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 67 ระดับเหรียญทองแดง
40 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 66 ระดับเหรียญทองแดง
41 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน 65 ระดับเหรียญทองแดง
42 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านแสนเมืองมูล เทศบาลนครลำปาง 64 ระดับเหรียญทองแดง
43 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 63 ระดับเหรียญทองแดง
44 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 เทศบาลตำบลยุหว่า 59 ระดับชมเชย
44 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 59 ระดับชมเชย
44 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น 59 ระดับชมเชย
47 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 58 ระดับชมเชย
47 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 58 ระดับชมเชย
47 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี 58 ระดับชมเชย
47 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ เทศบาลตำบลหนองเบน 58 ระดับชมเชย
51 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง 57 ระดับชมเชย
51 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 57 ระดับชมเชย
51 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ 57 ระดับชมเชย
51 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 57 ระดับชมเชย
55 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง 56 ระดับชมเชย
55 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง 56 ระดับชมเชย
55 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด 56 ระดับชมเชย
55 โรงเรียนห้วยปลากองวิทยาการ องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ 56 ระดับชมเชย
59 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองระนง เทศบาลเมืองชุมแสง 55 ระดับชมเชย
59 โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม 55 ระดับชมเชย
59 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง 55 ระดับชมเชย
62 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) เทศบาลตำบลแม่วาง 54 ระดับชมเชย
62 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น 54 ระดับชมเชย
62 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 54 ระดับชมเชย
65 โรงเรียนวัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 53 ระดับชมเชย
66 โรงเรียนบ้านหรรษาเจริญประชานุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย 52 ระดับชมเชย
67 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 51 ระดับชมเชย
68 โรงเรียนวัดดุสิดาราม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
68 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล) เทศบาลตำบลบ้านสวน 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
68 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) เทศบาลตำบลวงฆ้อง 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
68 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
68 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
68 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
74 โรงเรียนบ้านหนองสีดา องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ไม่เข้าร่วมการแข่ง
74 โรงเรียนบ้านกระชงค์ประชาอุทิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม ไม่เข้าร่วมการแข่ง