ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 100 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก 99 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ 98 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร เทศบาลตำบลแม่สาย 97 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 96 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 95 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง เทศบาลตำบลคลองยาง 95 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) เทศบาลตำบลวงฆ้อง 94 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เทศบาลเมืองลำพูน 94 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 เทศบาลตำบลยุหว่า 94 ระดับเหรียญทอง
11 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม 93 ระดับเหรียญทอง
11 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 93 ระดับเหรียญทอง
11 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด 93 ระดับเหรียญทอง
11 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ 93 ระดับเหรียญทอง
11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย เทศบาลเมืองหล่มสัก 93 ระดับเหรียญทอง
16 โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) เทศบาลตำบลกลางเวียง 92 ระดับเหรียญทอง
16 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เทศบาลนครนครสวรรค์ 92 ระดับเหรียญทอง
16 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 92 ระดับเหรียญทอง
16 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 92 ระดับเหรียญทอง
20 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง 91 ระดับเหรียญทอง
20 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า 91 ระดับเหรียญทอง
20 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 91 ระดับเหรียญทอง
23 โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 90 ระดับเหรียญทอง
24 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง 89 ระดับเหรียญทอง
25 โรงเรียนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล เทศบาลเมืองพะเยา 87 ระดับเหรียญทอง
26 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า 86 ระดับเหรียญทอง
27 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านแสนเมืองมูล เทศบาลนครลำปาง 85 ระดับเหรียญทอง
28 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี เทศบาลนครพิษณุโลก 84 ระดับเหรียญทอง
29 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 79 ระดับเหรียญเงิน
29 โรงเรียนดรุณวทิยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) เทศบาลเมืองน่าน 79 ระดับเหรียญเงิน
29 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 79 ระดับเหรียญเงิน
32 โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม 78 ระดับเหรียญเงิน
32 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ 78 ระดับเหรียญเงิน
32 โรงเรียนเทศบาลตำบลทาปลาดุก(ทากู่สามัคคีราษฎร์นุสรณ์) เทศบาลตำบลทาปลาดุก 78 ระดับเหรียญเงิน
35 โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว 76 ระดับเหรียญเงิน
36 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย เทศบาลตำบลสบปราบ 75 ระดับเหรียญเงิน
36 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 75 ระดับเหรียญเงิน
36 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลตำบลลานกระบือ 75 ระดับเหรียญเงิน
39 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 74 ระดับเหรียญเงิน
39 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 74 ระดับเหรียญเงิน
39 โรงเรียนเทศบาล 1 บางมูลนาก เทศบาลเมืองบางมูลนาก 74 ระดับเหรียญเงิน
42 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 73 ระดับเหรียญเงิน
42 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 73 ระดับเหรียญเงิน
44 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 72 ระดับเหรียญเงิน
45 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 71 ระดับเหรียญเงิน
46 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง 69 ระดับเหรียญทองแดง
46 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 69 ระดับเหรียญทองแดง
46 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี 69 ระดับเหรียญทองแดง
49 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 68 ระดับเหรียญทองแดง
49 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ เทศบาลตำบลหนองเบน 68 ระดับเหรียญทองแดง
51 โรงเรียนวัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 67 ระดับเหรียญทองแดง
51 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ) เทศบาลตำบลบ้านธิ 67 ระดับเหรียญทองแดง
51 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 67 ระดับเหรียญทองแดง
54 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล) เทศบาลตำบลบ้านสวน 66 ระดับเหรียญทองแดง
54 โรงเรียนตือลือราษฎร์พัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ 66 ระดับเหรียญทองแดง
56 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น 64 ระดับเหรียญทองแดง
57 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง 63 ระดับเหรียญทองแดง
58 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 62 ระดับเหรียญทองแดง
59 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลในเมือง เทศบาลตําบลในเมือง 60 ระดับเหรียญทองแดง
60 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
60 โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
62 โรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา Ruamchit withedsuksa School (RWS) เทศบาลตำบลร่วมจิตร 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
62 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำขุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
62 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
62 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
66 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย 47 เข้าร่วมการแข่งขัน
66 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 47 เข้าร่วมการแข่งขัน
68 โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม 46 เข้าร่วมการแข่งขัน
68 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) เทศบาลตำบลแม่วาง 46 เข้าร่วมการแข่งขัน
68 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 46 เข้าร่วมการแข่งขัน
68 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 46 เข้าร่วมการแข่งขัน
72 โรงเรียนบ้านกระชงค์ประชาอุทิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม 45 เข้าร่วมการแข่งขัน
72 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง 45 เข้าร่วมการแข่งขัน
72 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 45 เข้าร่วมการแข่งขัน
72 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด 45 เข้าร่วมการแข่งขัน
72 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 45 เข้าร่วมการแข่งขัน
77 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง 44 เข้าร่วมการแข่งขัน
77 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน 44 เข้าร่วมการแข่งขัน
77 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 44 เข้าร่วมการแข่งขัน
80 โรงเรียนบ้านหนองสีดา องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ไม่เข้าร่วมการแข่ง
80 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนมอเกอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ ไม่เข้าร่วมการแข่ง