ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 100 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 99 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 98 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 97 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 96 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 96 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 96 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 95 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 95 ระดับเหรียญทอง
10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 94 ระดับเหรียญทอง
11 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 93 ระดับเหรียญทอง
12 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 92 ระดับเหรียญทอง
13 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 91 ระดับเหรียญทอง
14 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 89 ระดับเหรียญทอง
15 โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ เทศบาลเมืองพะเยา 88 ระดับเหรียญทอง
16 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 79 ระดับเหรียญเงิน
17 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 78 ระดับเหรียญเงิน
18 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 75 ระดับเหรียญเงิน
19 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 67 ระดับเหรียญทองแดง
20 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 50 ระดับชมเชย
20 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหล่มสัก เทศบาลเมืองหล่มสัก 50 ระดับชมเชย