ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 97.66 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 96.66 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 95.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 89.66 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 86.33 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 84.66 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 82.66 ระดับเหรียญทอง