ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย 90.67 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 89.67 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 86 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 83.67 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 80 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 78.67 ระดับเหรียญเงิน
6 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 78.67 ระดับเหรียญเงิน
8 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 78 ระดับเหรียญเงิน
9 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 77 ระดับเหรียญเงิน
10 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 75.67 ระดับเหรียญเงิน
11 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 75 ระดับเหรียญเงิน
12 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 74 ระดับเหรียญเงิน
13 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 73.67 ระดับเหรียญเงิน
13 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 73.67 ระดับเหรียญเงิน
15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 73.33 ระดับเหรียญเงิน
15 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 73.33 ระดับเหรียญเงิน
17 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 73 ระดับเหรียญเงิน
18 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 70.33 ระดับเหรียญเงิน
19 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 67 ระดับเหรียญทองแดง