ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 95.34 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 93.34 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 90.34 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 86.34 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 84.34 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 83.34 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 75.34 ระดับเหรียญเงิน