ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน ระดับปฐมวัย

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ 95.56 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 90 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง 85.56 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 84.44 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ เทศบาลตำบลป่าไผ่ 80 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ 77.78 ระดับเหรียญเงิน
6 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 77.78 ระดับเหรียญเงิน
8 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย 73.33 ระดับเหรียญเงิน
9 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฎ์) เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง 71.11 ระดับเหรียญเงิน
10 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 68.89 ระดับเหรียญทองแดง
11 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด 66.67 ระดับเหรียญทองแดง
12 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลตำบลลานกระบือ 65.56 ระดับเหรียญทองแดง
13 โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม 64.44 ระดับเหรียญทองแดง
14 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 61.11 ระดับเหรียญทองแดง
15 โรงเรียนเทศบาลตำบลปง เทศบาลตำบลปง 60 ระดับเหรียญทองแดง
15 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เทศบาลเมืองน่าน 60 ระดับเหรียญทองแดง
15 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 60 ระดับเหรียญทองแดง
18 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 58.89 ระดับชมเชย
19 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง เทศบาลตำบลจันจว้า 57.78 ระดับชมเชย
19 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย เทศบาลตำบลเด่นชัย 57.78 ระดับชมเชย
19 โรงเรียนเทศบาล 4 ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล เทศบาลเมืองพะเยา 57.78 ระดับชมเชย
22 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 56.67 ระดับชมเชย
23 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว 55.56 ระดับชมเชย
24 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 54.44 ระดับชมเชย
25 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 53.33 ระดับชมเชย
26 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน ไม่เข้าร่วมการแข่ง
26 โรงเรียนบ้านกระชงค์ประชาอุทิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม ไม่เข้าร่วมการแข่ง