ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 91.67 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 90.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 83.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 76.67 ระดับเหรียญเงิน
5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 74.67 ระดับเหรียญเงิน
6 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 71 ระดับเหรียญเงิน
7 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 70.33 ระดับเหรียญเงิน
8 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 69 ระดับเหรียญทองแดง
8 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 69 ระดับเหรียญทองแดง
10 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 64.33 ระดับเหรียญทองแดง
11 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 63.67 ระดับเหรียญทองแดง
12 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 62.67 ระดับเหรียญทองแดง
13 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 62 ระดับเหรียญทองแดง