ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย 93.33 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง เทศบาลเมืองแพร่ 88.67 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ 85.67 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 82.67 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองพะเยา 82.33 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด 80.67 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 80.33 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 75.67 ระดับเหรียญเงิน
9 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 75.33 ระดับเหรียญเงิน
9 โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 75.33 ระดับเหรียญเงิน
9 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 75.33 ระดับเหรียญเงิน
12 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส เทศบาลนครนครสวรรค์ 75 ระดับเหรียญเงิน
12 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 75 ระดับเหรียญเงิน
14 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 74.67 ระดับเหรียญเงิน
14 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก 74.67 ระดับเหรียญเงิน
14 โรงเรียนเทศบาล 3 บุญทวงศ์อนุกูล เทศบาลนครลำปาง 74.67 ระดับเหรียญเงิน
14 โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 74.67 ระดับเหรียญเงิน
14 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 เทศบาลตำบลยุหว่า 74.67 ระดับเหรียญเงิน
14 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก 74.67 ระดับเหรียญเงิน
20 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 74.33 ระดับเหรียญเงิน
20 โรงเรียนดรุณวทิยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) เทศบาลเมืองน่าน 74.33 ระดับเหรียญเงิน
20 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 74.33 ระดับเหรียญเงิน
20 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลตำบลลานกระบือ 74.33 ระดับเหรียญเงิน
24 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 74 ระดับเหรียญเงิน
24 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า 74 ระดับเหรียญเงิน
24 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ 74 ระดับเหรียญเงิน
24 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 74 ระดับเหรียญเงิน
28 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 73.67 ระดับเหรียญเงิน
28 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 73.67 ระดับเหรียญเงิน
28 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 73.67 ระดับเหรียญเงิน
31 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 73.33 ระดับเหรียญเงิน
31 โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร เทศบาลนครพิษณุโลก 73.33 ระดับเหรียญเงิน
31 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 73.33 ระดับเหรียญเงิน
31 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 73.33 ระดับเหรียญเงิน
35 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 73 ระดับเหรียญเงิน
35 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ เทศบาลตำบลหนองเบน 73 ระดับเหรียญเงิน
35 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน 73 ระดับเหรียญเงิน
38 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง 72.67 ระดับเหรียญเงิน
38 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 72.67 ระดับเหรียญเงิน