ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 95 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 94 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย 93 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 92 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต เทศบาลนครนครสวรรค์ 91 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 90 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 90 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 90 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 89 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 89 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 89 ระดับเหรียญทอง
12 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 88 ระดับเหรียญทอง
12 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 88 ระดับเหรียญทอง
12 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 88 ระดับเหรียญทอง
15 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 87 ระดับเหรียญทอง
15 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 87 ระดับเหรียญทอง
15 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 87 ระดับเหรียญทอง
18 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 86 ระดับเหรียญทอง
18 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 86 ระดับเหรียญทอง