ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 86.67 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 84.67 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 81.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 77.33 ระดับเหรียญเงิน
4 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 77.33 ระดับเหรียญเงิน
6 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 76.67 ระดับเหรียญเงิน
6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 76.67 ระดับเหรียญเงิน
8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 75.67 ระดับเหรียญเงิน
9 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 73.33 ระดับเหรียญเงิน
10 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 72.33 ระดับเหรียญเงิน
10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 72.33 ระดับเหรียญเงิน
12 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 72 ระดับเหรียญเงิน
13 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 66 ระดับเหรียญทองแดง
14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 65.33 ระดับเหรียญทองแดง
15 โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ เทศบาลเมืองพะเยา 64.33 ระดับเหรียญทองแดง
15 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 64.33 ระดับเหรียญทองแดง
17 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 64 ระดับเหรียญทองแดง
17 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 64 ระดับเหรียญทองแดง
19 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต เทศบาลนครนครสวรรค์ 63.33 ระดับเหรียญทองแดง