ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 93.67 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 88.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ 87 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 84.67 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 83.67 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 82 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ เทศบาลเมืองพะเยา 81.33 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 79.67 ระดับเหรียญเงิน
9 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 78 ระดับเหรียญเงิน
10 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 77.67 ระดับเหรียญเงิน
11 โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร เทศบาลนครพิษณุโลก 77.33 ระดับเหรียญเงิน
12 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด 77 ระดับเหรียญเงิน
13 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ เทศบาลนครนครสวรรค์ 74.67 ระดับเหรียญเงิน
14 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 74 ระดับเหรียญเงิน
15 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 73.67 ระดับเหรียญเงิน
15 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 73.67 ระดับเหรียญเงิน
17 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 73 ระดับเหรียญเงิน
17 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 73 ระดับเหรียญเงิน
17 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี 73 ระดับเหรียญเงิน
20 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 72.33 ระดับเหรียญเงิน
21 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 70.67 ระดับเหรียญเงิน
22 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 69.67 ระดับเหรียญทองแดง
23 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 67.67 ระดับเหรียญทองแดง
24 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 66.67 ระดับเหรียญทองแดง
25 โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 65 ระดับเหรียญทองแดง
26 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 64 ระดับเหรียญทองแดง