ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 84.67 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 82 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 81.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 76.67 ระดับเหรียญเงิน
5 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 72 ระดับเหรียญเงิน
6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 69.33 ระดับเหรียญทองแดง
7 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 67.67 ระดับเหรียญทองแดง
8 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 66 ระดับเหรียญทองแดง
9 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 59 ระดับชมเชย
10 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 54.33 ระดับชมเชย
10 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 54.33 ระดับชมเชย
12 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 53.67 ระดับชมเชย
13 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 52.33 ระดับชมเชย