ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 94.33 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ 92 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 89 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 88.67 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 88.33 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 88.33 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส เทศบาลนครนครสวรรค์ 86 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 85 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 84.67 ระดับเหรียญทอง
10 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 84.33 ระดับเหรียญทอง
11 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 84 ระดับเหรียญทอง
12 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 83.67 ระดับเหรียญทอง
13 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส เทศบาลนครแม่สอด 83.33 ระดับเหรียญทอง
14 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 83 ระดับเหรียญทอง
15 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 81.67 ระดับเหรียญทอง
16 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง 81.33 ระดับเหรียญทอง
17 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 80 ระดับเหรียญทอง
18 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 79.67 ระดับเหรียญเงิน
19 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 78.67 ระดับเหรียญเงิน
20 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 78.33 ระดับเหรียญเงิน
21 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองพะเยา 78 ระดับเหรียญเงิน
22 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 77.33 ระดับเหรียญเงิน
23 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 76 ระดับเหรียญเงิน
24 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 75 ระดับเหรียญเงิน
25 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 74.67 ระดับเหรียญเงิน
26 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 74.33 ระดับเหรียญเงิน
27 โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร เทศบาลนครพิษณุโลก 74 ระดับเหรียญเงิน
28 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 71 ระดับเหรียญเงิน