ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 96.67 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 91 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม เทศบาลนครนครสวรรค์ 90.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 90 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 88.33 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 88 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง เทศบาลนครลำปาง 87.33 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 87 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ 85 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 85 ระดับเหรียญทอง
11 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 84.67 ระดับเหรียญทอง
12 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน 84.33 ระดับเหรียญทอง
13 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 84 ระดับเหรียญทอง
14 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 83 ระดับเหรียญทอง
15 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 82.67 ระดับเหรียญทอง
16 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 81 ระดับเหรียญทอง
17 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน 80.33 ระดับเหรียญทอง
18 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 80 ระดับเหรียญทอง
19 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 79.67 ระดับเหรียญเงิน
20 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 77.67 ระดับเหรียญเงิน
21 โรงเรียนเทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ เทศบาลเมืองพะเยา 75.67 ระดับเหรียญเงิน
22 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 69.67 ระดับเหรียญทองแดง
23 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 67.33 ระดับเหรียญทองแดง
24 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 67 ระดับเหรียญทองแดง
25 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 60 ระดับเหรียญทองแดง
26 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 52.67 ระดับชมเชย
27 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่เข้าร่วมการแข่ง