ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 84.83 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 82.17 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 76.83 ระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต เทศบาลนครนครสวรรค์ 75.83 ระดับเหรียญเงิน
5 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 73 ระดับเหรียญเงิน
6 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 72.5 ระดับเหรียญเงิน
7 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 72.17 ระดับเหรียญเงิน
8 โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ เทศบาลเมืองพะเยา 70.83 ระดับเหรียญเงิน
9 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 70.67 ระดับเหรียญเงิน
10 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 69.5 ระดับเหรียญทองแดง
11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 69.17 ระดับเหรียญทองแดง
12 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 69 ระดับเหรียญทองแดง
13 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 68.83 ระดับเหรียญทองแดง
14 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 68.5 ระดับเหรียญทองแดง
15 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 67.17 ระดับเหรียญทองแดง
15 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 67.17 ระดับเหรียญทองแดง