ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน สุขศึกษา และพลศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย 86.67 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 83 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง 82.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต เทศบาลนครนครสวรรค์ 81 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ 80.33 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน เทศบาลนครเชียงใหม่ 75.33 ระดับเหรียญเงิน
7 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 70.67 ระดับเหรียญเงิน
8 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 67 ระดับเหรียญทองแดง
8 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด 67 ระดับเหรียญทองแดง
10 โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง เทศบาลเมืองสวรรคโลก 64.33 ระดับเหรียญทองแดง
11 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 60.67 ระดับเหรียญทองแดง
12 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 57.33 ระดับชมเชย
13 โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง 57 ระดับชมเชย
14 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 56 ระดับชมเชย
15 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านแสนเมืองมูล เทศบาลนครลำปาง 55.67 ระดับชมเชย
16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 55 ระดับชมเชย
17 โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ เทศบาลเมืองพะเยา 53.67 ระดับชมเชย
18 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ เทศบาลเมืองแพร่ 53.33 ระดับชมเชย
19 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 52.67 ระดับชมเชย
19 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด 52.67 ระดับชมเชย
21 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
22 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 46 เข้าร่วมการแข่งขัน
23 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 44.67 เข้าร่วมการแข่งขัน
24 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 42 เข้าร่วมการแข่งขัน