ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน สุขศึกษา และพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน 87.33 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 84.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 82.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ 80.67 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง 79.33 ระดับเหรียญเงิน
6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 73.67 ระดับเหรียญเงิน
7 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองพะเยา 71 ระดับเหรียญเงิน
8 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี 68.67 ระดับเหรียญทองแดง
9 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ เทศบาลนครนครสวรรค์ 67.67 ระดับเหรียญทองแดง
10 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 67 ระดับเหรียญทองแดง
11 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 66 ระดับเหรียญทองแดง
12 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 65 ระดับเหรียญทองแดง
13 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 64.33 ระดับเหรียญทองแดง
14 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 62.67 ระดับเหรียญทองแดง
15 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 62.33 ระดับเหรียญทองแดง
16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 57 ระดับชมเชย
17 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 51.67 ระดับชมเชย