ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน สุขศึกษา และพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 87.33 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 86 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 81.67 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 74.33 ระดับเหรียญเงิน
5 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย 73 ระดับเหรียญเงิน
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 73 ระดับเหรียญเงิน
7 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 71.67 ระดับเหรียญเงิน
7 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 71.67 ระดับเหรียญเงิน
9 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 70.33 ระดับเหรียญเงิน
10 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 65.33 ระดับเหรียญทองแดง