ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 96.67 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 93 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน 92.17 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 88.67 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 88.33 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 87.33 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 85.33 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 82.67 ระดับเหรียญทอง