ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 86.67 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย 84.83 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 83.67 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 83.33 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 80.67 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 71.67 ระดับเหรียญเงิน
7 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 55.67 ระดับชมเชย
8 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 54.93 ระดับชมเชย
9 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 54.5 ระดับชมเชย
10 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 54.07 ระดับชมเชย
11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 53.8 ระดับชมเชย
12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 53.67 ระดับชมเชย
13 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 50.5 ระดับชมเชย
14 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ไม่เข้าร่วมการแข่ง