ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 86.33 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 84.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 82 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 81.67 ระดับเหรียญทอง
4 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 81.67 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 75 ระดับเหรียญเงิน
7 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 64.67 ระดับเหรียญทองแดง