ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง ทีมผสม ๔ คน

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 96 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย 95 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น 94 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย เทศบาลตำบลเด่นชัย 92.5 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 92 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เทศบาลตำบลร้องกวาง 91.5 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง 88.5 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 85 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฎ์) เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง 85 ระดับเหรียญทอง
10 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 เทศบาลตำบลยุหว่า 84 ระดับเหรียญทอง
10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 84 ระดับเหรียญทอง
10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 84 ระดับเหรียญทอง
13 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) เทศบาลตำบลแม่วาง 83 ระดับเหรียญทอง
13 โรงเรียนบ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 83 ระดับเหรียญทอง
13 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 83 ระดับเหรียญทอง
13 โรงเรียนเทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ เทศบาลเมืองพะเยา 83 ระดับเหรียญทอง
13 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 83 ระดับเหรียญทอง
13 โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง เทศบาลเมืองพิจิตร 83 ระดับเหรียญทอง
19 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น ไม่เข้าร่วมการแข่ง