ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ระดับปฐมวัย

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น 92.67 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม เทศบาลเมืองสวรรคโลก 91.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย 90.67 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฎ์) เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง 88.67 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ 87 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ 85.33 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 83.67 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ๑ บ้านป่าสัก องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ 83 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 82 ระดับเหรียญทอง
10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย เทศบาลตำบลเด่นชัย 81 ระดับเหรียญทอง
11 โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ 78.33 ระดับเหรียญเงิน
12 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน 77.33 ระดับเหรียญเงิน
13 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ เทศบาลนครพิษณุโลก 75.67 ระดับเหรียญเงิน
14 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด 74.33 ระดับเหรียญเงิน
15 โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 72.67 ระดับเหรียญเงิน
16 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านแสนเมืองมูล เทศบาลนครลำปาง 68.33 ระดับเหรียญทองแดง
17 โรงเรียนเทศบาล 1 (บางไผ่) เทศบาลตำบลบางไผ่ 67 ระดับเหรียญทองแดง
18 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว 65 ระดับเหรียญทองแดง
19 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 58.33 ระดับชมเชย
20 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ เทศบาลตำบลป่าไผ่ 56 ระดับชมเชย
21 โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ไม่เข้าร่วมการแข่ง
21 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา เทศบาลตำบลแม่จะเรา ไม่เข้าร่วมการแข่ง