ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 96.67 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 92.67 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองพะเยา 89.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 86 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 82 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 81.33 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนเทศบาลจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูน 80.67 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก 80 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน 79.33 ระดับเหรียญเงิน
9 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เทศบาลตำบลร้องกวาง 79.33 ระดับเหรียญเงิน
11 โรงเรียนบ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 78.67 ระดับเหรียญเงิน
11 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 78.67 ระดับเหรียญเงิน
11 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ 78.67 ระดับเหรียญเงิน
14 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 76.67 ระดับเหรียญเงิน
15 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย 76 ระดับเหรียญเงิน
15 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน 76 ระดับเหรียญเงิน
17 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 74.67 ระดับเหรียญเงิน
18 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร เทศบาลตำบลแม่สาย 73.33 ระดับเหรียญเงิน
18 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 73.33 ระดับเหรียญเงิน
20 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต เทศบาลนครนครสวรรค์ 72 ระดับเหรียญเงิน
21 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 71.33 ระดับเหรียญเงิน
22 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก 70.67 ระดับเหรียญเงิน
23 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด 70 ระดับเหรียญเงิน
23 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 70 ระดับเหรียญเงิน
25 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 69.33 ระดับเหรียญทองแดง
25 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย เทศบาลตำบลสบปราบ 69.33 ระดับเหรียญทองแดง
27 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า 68.67 ระดับเหรียญทองแดง
28 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 65.33 ระดับเหรียญทองแดง
28 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง 65.33 ระดับเหรียญทองแดง
28 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 65.33 ระดับเหรียญทองแดง
28 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 65.33 ระดับเหรียญทองแดง
28 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 65.33 ระดับเหรียญทองแดง
28 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง 65.33 ระดับเหรียญทองแดง
28 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 65.33 ระดับเหรียญทองแดง
35 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ 64.67 ระดับเหรียญทองแดง
36 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 63.33 ระดับเหรียญทองแดง
37 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง 62.67 ระดับเหรียญทองแดง
37 โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม 62.67 ระดับเหรียญทองแดง
37 โรงเรียนบ้านกระชงค์ประชาอุทิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม 62.67 ระดับเหรียญทองแดง
40 โรงเรียนเทศบาล 3 "5 ธันวามหาราช" เทศบาลเมืองพิจิตร 62 ระดับเหรียญทองแดง
40 โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง 62 ระดับเหรียญทองแดง
42 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 59.33 ระดับชมเชย
43 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง 58.67 ระดับชมเชย
43 โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว 58.67 ระดับชมเชย
45 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 56 ระดับชมเชย
46 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 55.33 ระดับชมเชย
47 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ เทศบาลเมืองตาก 54.67 ระดับชมเชย
48 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 54.33 ระดับชมเชย
49 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง 51.33 ระดับชมเชย
50 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 50 ระดับชมเชย
51 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม 47.33 เข้าร่วมการแข่งขัน
52 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด 45.33 เข้าร่วมการแข่งขัน
53 โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) เทศบาลตำบลกลางเวียง 44 เข้าร่วมการแข่งขัน
53 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 44 เข้าร่วมการแข่งขัน
55 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 42.67 เข้าร่วมการแข่งขัน
56 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน ไม่เข้าร่วมการแข่ง
56 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ไม่เข้าร่วมการแข่ง