ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศิลปะ

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 92.66 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล เทศบาลนครเชียงราย 92.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ เทศบาลนครเชียงใหม่ 80.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 73.33 ระดับเหรียญเงิน