ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ลำดับ ชื่อผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 นางสาวกรรณิการ์ คำมี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งโฮ้งเหนือ เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง 87 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 นางวริศรา ถิ่นศรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลอง เทศบาลตำบลป่าซาง 78 ระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 นางสาววิชญาดา วงศ์คำหล้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ 77.33 ระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 นางสุรางคนางค์ เตจะสา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระเจ้าเหลื้อม เทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา 69 ระดับเหรียญทองแดง
5 นางสาววันทนีย์ ใจเฉพาะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 63 ระดับเหรียญทองแดง
6 นางวราพร ฝั้นมงคล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 62.33 ระดับเหรียญทองแดง
7 นางนภาภรณ์ เวียงนาค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง 61 ระดับเหรียญทองแดง
8 นางฐิติรัตน์ พัวศรีพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 60 ระดับเหรียญทองแดง
9 นางสาวอุไรวรรณ รุ่งสิริพิพัฒน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมี เทศบาลตำบลเวียงพางคำ 59.33 ระดับชมเชย
10 นางสาวนัฐกรานต์ เตชะศิรินนุกูล โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 57.33 ระดับชมเชย
10 นางเยาวลักษณ์ คุณยศยิ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย เทศบาลตำบลสันปูเลย 57.33 ระดับชมเชย
10 นางสาวณัฐณิชา หทัยผ่องเพ็ญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล เทศบาลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 57.33 ระดับชมเชย
10 นางสาวณิชารีย์ เขียวทะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล เทศบาลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 57.33 ระดับชมเชย
14 นางสาวอธิชา สมุดชัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน 53.67 ระดับชมเชย
14 นางณัฏฐพัชร์ วรรณนิยม โรงเรียนเทศบาล 1 (บางไผ่) เทศบาลตำบลบางไผ่ 53.67 ระดับชมเชย
16 นางอรทัย นันต๊ะภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิด เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 51.33 ระดับชมเชย
17 นางสาวเอื้องฟ้า กะมะลานนท์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย เทศบาลตำบลสันปูเลย 50 ระดับชมเชย
18 นางสุปราณี ธรรมใจกูล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว 49.33 เข้าร่วมการแข่งขัน
19 นางสาววนิดา ใจคำปัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย เทศบาลตำบลสันปูเลย 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
20 นางสาวศริญญา คำมาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิด เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 43.67 เข้าร่วมการแข่งขัน
21 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย เทศบาลตำบลสันปูเลย ไม่เข้าร่วมการแข่ง