ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ? ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด 96 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไร่เหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ 92 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวาเล่ย์เหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 90 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 86 ระดับเหรียญทอง
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านใหม่พัฒนาและชุมชนบ้านศรีชุม เทศบาลเมืองดอกคําใต้ 82 ระดับเหรียญทอง
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน 82 ระดับเหรียญทอง
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหม่องวา องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ 76 ระดับเหรียญเงิน
7 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลในเมือง เทศบาลตําบลในเมือง 76 ระดับเหรียญเงิน
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ 74 ระดับเหรียญเงิน
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเปา เทศบาลตำบลแม่วาง 72 ระดับเหรียญเงิน
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 72 ระดับเหรียญเงิน
10 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 72 ระดับเหรียญเงิน
13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง 70 ระดับเหรียญเงิน
13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล เทศบาลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 70 ระดับเหรียญเงิน
13 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา เทศบาลตำบลแม่จะเรา 70 ระดับเหรียญเงิน
16 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปะหมู่ที่10 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 68 ระดับเหรียญทองแดง
16 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม เทศบาลตำบลท่าข้าม 68 ระดับเหรียญทองแดง
16 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ เทศบาลตำบลแม่คือ 68 ระดับเหรียญทองแดง
19 โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว 66.67 ระดับเหรียญทองแดง
20 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ 62.67 ระดับเหรียญทองแดง
21 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 60 ระดับเหรียญทองแดง
22 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง เทศบาลตำบลจันจว้า ไม่เข้าร่วมการแข่ง
22 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นฮ่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ไม่เข้าร่วมการแข่ง
22 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ เทศบาลเมืองแพร่ ไม่เข้าร่วมการแข่ง
22 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง ไม่เข้าร่วมการแข่ง
22 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแดง เทศบาลตำบลหนองแดง ไม่เข้าร่วมการแข่ง