ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันเดินตัวหนอน ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ้มผาง องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง 96 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ออกฮู องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 90 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขะเนจื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ 88 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน 83.33 ระดับเหรียญทอง
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด 80.66 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา เทศบาลตำบลแม่จะเรา 78.66 ระดับเหรียญเงิน
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปะหมู่ที่10 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 76.66 ระดับเหรียญเงิน
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแดง เทศบาลตำบลหนองแดง ไม่เข้าร่วมการแข่ง
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง ไม่เข้าร่วมการแข่ง
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม เทศบาลตำบลท่าข้าม ไม่เข้าร่วมการแข่ง