ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันเดินตัวหนอน ระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓)

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 97.33 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด 96 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง เทศบาลตำบลบวกค้าง 94 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 92 ระดับเหรียญทอง
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 92 ระดับเหรียญทอง
4 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ 92 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 90 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ 90 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย เทศบาลตำบลเด่นชัย 90 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 90 ระดับเหรียญทอง
11 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง 88 ระดับเหรียญทอง
11 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา เทศบาลตำบลแม่จะเรา 88 ระดับเหรียญทอง
13 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง เทศบาลตำบลจันจว้า 86 ระดับเหรียญทอง
13 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 86 ระดับเหรียญทอง
13 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 86 ระดับเหรียญทอง
13 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก 86 ระดับเหรียญทอง
13 โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 86 ระดับเหรียญทอง
13 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เทศบาลเมืองลำพูน 86 ระดับเหรียญทอง
19 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ เทศบาลตำบลป่าไผ่ 84 ระดับเหรียญทอง
19 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 84 ระดับเหรียญทอง
19 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 84 ระดับเหรียญทอง
19 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 84 ระดับเหรียญทอง
19 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 84 ระดับเหรียญทอง
19 โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เทศบาลตำบลทุ่งต้อม 84 ระดับเหรียญทอง
19 โรงเรียนเมืองแม่ปะศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 84 ระดับเหรียญทอง
19 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง เทศบาลตำบลป่าซาง 84 ระดับเหรียญทอง
19 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า เทศบาลตำบลยุหว่า 84 ระดับเหรียญทอง
19 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 84 ระดับเหรียญทอง
19 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนมอเกอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ 84 ระดับเหรียญทอง
19 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง เทศบาลตำบลแม่สาย 84 ระดับเหรียญทอง
19 โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ 84 ระดับเหรียญทอง
32 โรงเรียนอนุบาลหนองม่วงไข่ เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ 80 ระดับเหรียญทอง
33 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลานหอย เทศบาลตำบลลานหอย ไม่เข้าร่วมการแข่ง
33 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน ไม่เข้าร่วมการแข่ง
33 โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ไม่เข้าร่วมการแข่ง