ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 89.3 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ละมุ้งคีสาขาเดลอปอบอ องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง 81 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด 74 ระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยะพอ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 64.33 ระดับเหรียญทองแดง
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแดง เทศบาลตำบลหนองแดง ไม่เข้าร่วมการแข่ง
5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา เทศบาลตำบลแม่จะเรา ไม่เข้าร่วมการแข่ง