ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน 93.33 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปโดทะ องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง 83.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม เทศบาลตำบลท่าข้าม 78.33 ระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำริน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ 76.33 ระดับเหรียญเงิน
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ 73.33 ระดับเหรียญเงิน
6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา เทศบาลตำบลแม่จะเรา 73 ระดับเหรียญเงิน
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล เทศบาลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 72 ระดับเหรียญเงิน
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเกอไทย องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 68.33 ระดับเหรียญทองแดง
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด 64.67 ระดับเหรียญทองแดง
10 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 64 ระดับเหรียญทองแดง
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 64 ระดับเหรียญทองแดง
12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลในเมือง เทศบาลตําบลในเมือง 63.33 ระดับเหรียญทองแดง
13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำลอง เทศบาลตำบลแม่วาง ไม่เข้าร่วมการแข่ง
13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ ไม่เข้าร่วมการแข่ง