ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ ระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓)

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ 86 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลจริม เทศบาลตําบลจริม 82.67 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 81.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 80 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง เทศบาลตำบลบวกค้าง 78.67 ระดับเหรียญเงิน
5 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 78.67 ระดับเหรียญเงิน
7 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย 77 ระดับเหรียญเงิน
8 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด 76.67 ระดับเหรียญเงิน
9 โรงเรียนอนุบาลหนองม่วงไข่ เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ 74.67 ระดับเหรียญเงิน
9 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย เทศบาลตำบลเด่นชัย 74.67 ระดับเหรียญเงิน
9 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 74.67 ระดับเหรียญเงิน
9 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 74.67 ระดับเหรียญเงิน
13 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 72 ระดับเหรียญเงิน
14 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 71.33 ระดับเหรียญเงิน
15 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 70.67 ระดับเหรียญเงิน
15 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 70.67 ระดับเหรียญเงิน
17 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลตำบลลานกระบือ 69.33 ระดับเหรียญทองแดง
17 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 69.33 ระดับเหรียญทองแดง
17 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) เทศบาลตำบลแม่วาง 69.33 ระดับเหรียญทองแดง
17 โรงเรียนวัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 69.33 ระดับเหรียญทองแดง
17 โรงเรียนบ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 69.33 ระดับเหรียญทองแดง
17 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 69.33 ระดับเหรียญทองแดง
23 โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม 68.67 ระดับเหรียญทองแดง
24 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง เทศบาลตำบลคลองยาง 68 ระดับเหรียญทองแดง
24 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 68 ระดับเหรียญทองแดง
24 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก 68 ระดับเหรียญทองแดง
24 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 68 ระดับเหรียญทองแดง
24 โรงเรียนเทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ เทศบาลเมืองพะเยา 68 ระดับเหรียญทองแดง
24 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน 68 ระดับเหรียญทองแดง
30 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น 67.33 ระดับเหรียญทองแดง
31 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฎ์) เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง 66.67 ระดับเหรียญทองแดง
31 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 66.67 ระดับเหรียญทองแดง
31 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ 66.67 ระดับเหรียญทองแดง
31 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ เทศบาลตำบลแม่คือ 66.67 ระดับเหรียญทองแดง
31 โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เทศบาลตำบลทุ่งต้อม 66.67 ระดับเหรียญทองแดง
36 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง 65.67 ระดับเหรียญทองแดง
37 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง เทศบาลตำบลแม่สาย 64.67 ระดับเหรียญทองแดง
37 โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 64.67 ระดับเหรียญทองแดง
39 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ 64 ระดับเหรียญทองแดง
39 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา เทศบาลตำบลแม่จะเรา 64 ระดับเหรียญทองแดง
41 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 63.33 ระดับเหรียญทองแดง
41 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น เทศบาลตำบลบ้านแป้น 63.33 ระดับเหรียญทองแดง
41 โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ 63.33 ระดับเหรียญทองแดง
41 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 63.33 ระดับเหรียญทองแดง
45 โรงเรียนเมืองแม่ปะศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 60.67 ระดับเหรียญทองแดง
45 โรงเรียนบ้านหรรษาเจริญประชานุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย 60.67 ระดับเหรียญทองแดง
47 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 60 ระดับเหรียญทองแดง
47 โรงเรียนอนุบาลตำบลทุ่งสะโตก เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก 60 ระดับเหรียญทองแดง
49 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง เทศบาลตำบลจันจว้า 59.33 ระดับชมเชย
50 โรงเรียนเทศบาลตำบลปง เทศบาลตำบลปง 57.33 ระดับชมเชย
50 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 57.33 ระดับชมเชย
50 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 57.33 ระดับชมเชย
53 โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตร 56.67 ระดับชมเชย
53 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่ละเมา 56.67 ระดับชมเชย
53 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ชุมชนบ้านหัวฝาย) เทศบาลเมืองดอกคําใต้ 56.67 ระดับชมเชย
56 โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 54.67 ระดับชมเชย
57 โรงเรียนบ้านกระชงค์ประชาอุทิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม ไม่เข้าร่วมการแข่ง
57 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน ไม่เข้าร่วมการแข่ง
57 โรงเรียนบ้านหนองสีดา องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ไม่เข้าร่วมการแข่ง
57 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง ไม่เข้าร่วมการแข่ง
57 โรงเรียนอนุบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ไม่เข้าร่วมการแข่ง
57 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ) เทศบาลตำบลบ้านธิ ไม่เข้าร่วมการแข่ง