ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการแข่งขันการคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด 93 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก 91 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 90 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ เทศบาลนครเชียงราย 87 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 81 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 77 ระดับเหรียญเงิน
7 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 76 ระดับเหรียญเงิน
8 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก 75 ระดับเหรียญเงิน
9 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก 74 ระดับเหรียญเงิน
10 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 73 ระดับเหรียญเงิน
10 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 73 ระดับเหรียญเงิน
10 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย เทศบาลตำบลสบปราบ 73 ระดับเหรียญเงิน
13 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ เทศบาลตำบลหนองเบน 72 ระดับเหรียญเงิน
13 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลในเมือง เทศบาลตําบลในเมือง 72 ระดับเหรียญเงิน
15 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี 71 ระดับเหรียญเงิน
15 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 71 ระดับเหรียญเงิน
15 โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง 71 ระดับเหรียญเงิน
18 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 70 ระดับเหรียญเงิน
18 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง 70 ระดับเหรียญเงิน
18 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง 70 ระดับเหรียญเงิน
18 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 70 ระดับเหรียญเงิน
18 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 70 ระดับเหรียญเงิน
18 โรงเรียนบ้านกระชงค์ประชาอุทิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม 70 ระดับเหรียญเงิน
18 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง 70 ระดับเหรียญเงิน
25 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง 66 ระดับเหรียญทองแดง
25 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 66 ระดับเหรียญทองแดง
27 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนมอเกอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ 65 ระดับเหรียญทองแดง
27 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 65 ระดับเหรียญทองแดง
27 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น 65 ระดับเหรียญทองแดง
27 โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 65 ระดับเหรียญทองแดง
27 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง 65 ระดับเหรียญทองแดง
27 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 65 ระดับเหรียญทองแดง
27 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง เทศบาลตำบลคลองยาง 65 ระดับเหรียญทองแดง
27 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ 65 ระดับเหรียญทองแดง
35 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 64 ระดับเหรียญทองแดง
35 โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) เทศบาลตำบลกลางเวียง 64 ระดับเหรียญทองแดง
35 โรงเรียนเทศบาลตำบลทาปลาดุก(ทากู่สามัคคีราษฎร์นุสรณ์) เทศบาลตำบลทาปลาดุก 64 ระดับเหรียญทองแดง
35 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน 64 ระดับเหรียญทองแดง
35 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 64 ระดับเหรียญทองแดง
35 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 64 ระดับเหรียญทองแดง
35 โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม 64 ระดับเหรียญทองแดง
42 โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง เทศบาลเมืองพิจิตร 63 ระดับเหรียญทองแดง
42 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 63 ระดับเหรียญทองแดง
42 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำขุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน 63 ระดับเหรียญทองแดง
42 โรงเรียนบ้านหรรษาเจริญประชานุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย 63 ระดับเหรียญทองแดง
42 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง 63 ระดับเหรียญทองแดง
42 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 เทศบาลตำบลยุหว่า 63 ระดับเหรียญทองแดง
42 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 63 ระดับเหรียญทองแดง
42 โรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา Ruamchit withedsuksa School (RWS) เทศบาลตำบลร่วมจิตร 63 ระดับเหรียญทองแดง
50 โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม 62 ระดับเหรียญทองแดง
50 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 62 ระดับเหรียญทองแดง
50 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น 62 ระดับเหรียญทองแดง
53 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลตำบลลานกระบือ 60 ระดับเหรียญทองแดง
54 โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 58 ระดับชมเชย
54 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) เทศบาลตำบลแม่วาง 58 ระดับชมเชย
54 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน 58 ระดับชมเชย
54 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า 58 ระดับชมเชย
54 โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย เทศบาลเมืองหล่มสัก 58 ระดับชมเชย
54 โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว 58 ระดับชมเชย
54 โรงเรียนวัดดุสิดาราม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 58 ระดับชมเชย
61 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล) เทศบาลตำบลบ้านสวน 57 ระดับชมเชย
62 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม 56 ระดับชมเชย
62 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง เทศบาลเมืองแพร่ 56 ระดับชมเชย
62 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 56 ระดับชมเชย
62 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 56 ระดับชมเชย
66 โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม เทศบาลนครนครสวรรค์ 55 ระดับชมเชย
66 โรงเรียนตือลือราษฎร์พัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ 55 ระดับชมเชย
66 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 55 ระดับชมเชย
69 โรงเรียนวัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 54 ระดับชมเชย
69 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 54 ระดับชมเชย
69 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 54 ระดับชมเชย
72 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองพะเยา 53 ระดับชมเชย
72 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 53 ระดับชมเชย
74 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 52 ระดับชมเชย
74 โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ เทศบาลนครเชียงใหม่ 52 ระดับชมเชย
74 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่ละเมา 52 ระดับชมเชย
74 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ 52 ระดับชมเชย
78 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 51 ระดับชมเชย
78 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 51 ระดับชมเชย
80 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน ไม่เข้าร่วมการแข่ง
80 โรงเรียนบ้านหนองสีดา องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ไม่เข้าร่วมการแข่ง
80 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า ไม่เข้าร่วมการแข่ง
80 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ไม่เข้าร่วมการแข่ง
80 โรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย(หนองช้าง) เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ไม่เข้าร่วมการแข่ง
80 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด ไม่เข้าร่วมการแข่ง