ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการแข่งขันการคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 89 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 87 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด 85 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 83 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง เทศบาลเมืองสวรรคโลก 81 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 81 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ เทศบาลนครพิษณุโลก 81 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ 81 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 81 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลในเมือง เทศบาลตําบลในเมือง 81 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 81 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลตำบลลานกระบือ 81 ระดับเหรียญทอง
13 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ 80 ระดับเหรียญทอง
13 โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว 80 ระดับเหรียญทอง
13 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย เทศบาลตำบลสบปราบ 80 ระดับเหรียญทอง
16 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม 78 ระดับเหรียญเงิน
17 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 77 ระดับเหรียญเงิน
17 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 77 ระดับเหรียญเงิน
17 โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย เทศบาลเมืองหล่มสัก 77 ระดับเหรียญเงิน
17 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล เทศบาลนครเชียงราย 77 ระดับเหรียญเงิน
21 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 76 ระดับเหรียญเงิน
21 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ เทศบาลนครนครสวรรค์ 76 ระดับเหรียญเงิน
21 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง เทศบาลเมืองแพร่ 76 ระดับเหรียญเงิน
24 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 75 ระดับเหรียญเงิน
24 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 75 ระดับเหรียญเงิน
24 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง 75 ระดับเหรียญเงิน
27 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 74 ระดับเหรียญเงิน
27 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี 74 ระดับเหรียญเงิน
27 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล) เทศบาลตำบลบ้านสวน 74 ระดับเหรียญเงิน
27 โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม 74 ระดับเหรียญเงิน
27 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนมอเกอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ 74 ระดับเหรียญเงิน
32 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 73 ระดับเหรียญเงิน
32 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 73 ระดับเหรียญเงิน
32 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า 73 ระดับเหรียญเงิน
32 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ เทศบาลตำบลหนองเบน 73 ระดับเหรียญเงิน
32 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 73 ระดับเหรียญเงิน
37 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 72 ระดับเหรียญเงิน
37 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 72 ระดับเหรียญเงิน
37 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง 72 ระดับเหรียญเงิน
40 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 71 ระดับเหรียญเงิน
40 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง เทศบาลตำบลคลองยาง 71 ระดับเหรียญเงิน
40 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองพะเยา 71 ระดับเหรียญเงิน
40 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 71 ระดับเหรียญเงิน
44 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง 66 ระดับเหรียญทองแดง
45 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร เทศบาลตำบลแม่สาย 65 ระดับเหรียญทองแดง
46 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 64 ระดับเหรียญทองแดง
46 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 64 ระดับเหรียญทองแดง
48 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก 63 ระดับเหรียญทองแดง
48 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 63 ระดับเหรียญทองแดง
50 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง 62 ระดับเหรียญทองแดง
50 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 62 ระดับเหรียญทองแดง
52 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 61 ระดับเหรียญทองแดง
52 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 61 ระดับเหรียญทองแดง
54 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 60 ระดับเหรียญทองแดง
54 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) เทศบาลตำบลแม่วาง 60 ระดับเหรียญทองแดง
56 โรงเรียนห้วยปลากองวิทยาการ องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ 58 ระดับชมเชย
56 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 58 ระดับชมเชย
56 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 เทศบาลตำบลยุหว่า 58 ระดับชมเชย
59 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า 57 ระดับชมเชย
59 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 57 ระดับชมเชย
59 โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง 57 ระดับชมเชย
59 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น 57 ระดับชมเชย
59 โรงเรียนบ้านหรรษาเจริญประชานุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย 57 ระดับชมเชย
59 โรงเรียนวัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 57 ระดับชมเชย
65 โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 56 ระดับชมเชย
66 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ 55 ระดับชมเชย
66 โรงเรียนเทศบาลตำบลทาปลาดุก(ทากู่สามัคคีราษฎร์นุสรณ์) เทศบาลตำบลทาปลาดุก 55 ระดับชมเชย
68 โรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา Ruamchit withedsuksa School (RWS) เทศบาลตำบลร่วมจิตร 54 ระดับชมเชย
69 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง 53 ระดับชมเชย
69 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่ละเมา 53 ระดับชมเชย
71 โรงเรียนบ้านกระชงค์ประชาอุทิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม 51 ระดับชมเชย
71 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ เทศบาลเมืองตาก 51 ระดับชมเชย
71 โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) เทศบาลตำบลกลางเวียง 51 ระดับชมเชย
74 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
74 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
74 โรงเรียนดรุณวทิยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) เทศบาลเมืองน่าน 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
74 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
74 โรงเรียนเทศบาล 3 "5 ธันวามหาราช" เทศบาลเมืองพิจิตร 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
74 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
74 โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
74 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
74 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
74 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำขุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
84 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน ไม่เข้าร่วมการแข่ง
84 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ ไม่เข้าร่วมการแข่ง
84 โรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย(หนองช้าง) เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ไม่เข้าร่วมการแข่ง
84 โรงเรียนบ้านหนองสีดา องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ไม่เข้าร่วมการแข่ง