ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการแข่งขันการคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด 94 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 90 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 89 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย 86 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 85 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ เทศบาลนครนครสวรรค์ 76 ระดับเหรียญเงิน
6 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เทศบาลเมืองลำพูน 76 ระดับเหรียญเงิน
6 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 76 ระดับเหรียญเงิน
6 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี เทศบาลนครพิษณุโลก 76 ระดับเหรียญเงิน
6 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 76 ระดับเหรียญเงิน
6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก 76 ระดับเหรียญเงิน
6 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 76 ระดับเหรียญเงิน
13 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 75 ระดับเหรียญเงิน
13 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน 75 ระดับเหรียญเงิน
13 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง 75 ระดับเหรียญเงิน
13 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 75 ระดับเหรียญเงิน
17 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 74 ระดับเหรียญเงิน
17 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง เทศบาลนครลำปาง 74 ระดับเหรียญเงิน
19 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 73 ระดับเหรียญเงิน
19 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 73 ระดับเหรียญเงิน
19 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ 73 ระดับเหรียญเงิน
22 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 72 ระดับเหรียญเงิน
22 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก 72 ระดับเหรียญเงิน
24 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 66 ระดับเหรียญทองแดง
25 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง 65 ระดับเหรียญทองแดง
26 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 64 ระดับเหรียญทองแดง
27 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 63 ระดับเหรียญทองแดง
27 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 63 ระดับเหรียญทองแดง
27 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 63 ระดับเหรียญทองแดง
27 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 63 ระดับเหรียญทองแดง
27 โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 63 ระดับเหรียญทองแดง
32 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 62 ระดับเหรียญทองแดง
32 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 62 ระดับเหรียญทองแดง
32 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 62 ระดับเหรียญทองแดง
32 โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ เทศบาลเมืองพะเยา 62 ระดับเหรียญทองแดง
32 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดแสงธรรมสุทธาราม เทศบาลเมืองชุมแสง 62 ระดับเหรียญทองแดง
32 โรงเรียนบ้านหรรษาเจริญประชานุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย 62 ระดับเหรียญทองแดง
32 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 62 ระดับเหรียญทองแดง
32 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 62 ระดับเหรียญทองแดง
32 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี 62 ระดับเหรียญทองแดง
41 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน 55 ระดับชมเชย
41 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 55 ระดับชมเชย
43 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 54 ระดับชมเชย
43 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 54 ระดับชมเชย
43 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 54 ระดับชมเชย