ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการแข่งขันการคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 95 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 93 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 91 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 90 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 83 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 78 ระดับเหรียญเงิน
7 โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ เทศบาลเมืองพะเยา 77 ระดับเหรียญเงิน
8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหล่มสัก เทศบาลเมืองหล่มสัก 75 ระดับเหรียญเงิน
8 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 75 ระดับเหรียญเงิน
10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 74 ระดับเหรียญเงิน
11 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 73 ระดับเหรียญเงิน
12 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 72 ระดับเหรียญเงิน
12 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 72 ระดับเหรียญเงิน
14 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 67 ระดับเหรียญทองแดง
15 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 66 ระดับเหรียญทองแดง
16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 65 ระดับเหรียญทองแดง
16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 65 ระดับเหรียญทองแดง
18 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 64 ระดับเหรียญทองแดง
18 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 64 ระดับเหรียญทองแดง
20 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 63 ระดับเหรียญทองแดง
21 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 62 ระดับเหรียญทองแดง
21 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 62 ระดับเหรียญทองแดง