ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 93.33 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต เทศบาลนครนครสวรรค์ 89.67 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 85 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 84.33 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 84 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 80.67 ระดับเหรียญทอง
7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหล่มสัก เทศบาลเมืองหล่มสัก 80.33 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ เทศบาลเมืองพะเยา 73.33 ระดับเหรียญเงิน
8 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย 73.33 ระดับเหรียญเงิน
10 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 72 ระดับเหรียญเงิน
10 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 72 ระดับเหรียญเงิน
12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 71 ระดับเหรียญเงิน
13 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 65.67 ระดับเหรียญทองแดง
14 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 63.67 ระดับเหรียญทองแดง
15 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 62.67 ระดับเหรียญทองแดง
15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 62.67 ระดับเหรียญทองแดง
17 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 62.33 ระดับเหรียญทองแดง
18 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 58.33 ระดับชมเชย
19 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 51.33 ระดับชมเชย