ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 91.33 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 88.67 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 83.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 81.33 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 74 ระดับเหรียญเงิน
6 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 73.33 ระดับเหรียญเงิน
7 โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ เทศบาลเมืองพะเยา 70.67 ระดับเหรียญเงิน
8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 69.33 ระดับเหรียญทองแดง
9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 65.33 ระดับเหรียญทองแดง
10 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 64 ระดับเหรียญทองแดง
10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 64 ระดับเหรียญทองแดง
12 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 61.33 ระดับเหรียญทองแดง
13 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 60 ระดับเหรียญทองแดง
13 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 60 ระดับเหรียญทองแดง
15 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 58.67 ระดับชมเชย
15 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 58.67 ระดับชมเชย
17 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 57.33 ระดับชมเชย
18 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 51.33 ระดับชมเชย
19 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 49.33 เข้าร่วมการแข่งขัน
20 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 34.67 เข้าร่วมการแข่งขัน