ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 98 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 85 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด 84 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 82 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 78 ระดับเหรียญเงิน
6 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 76 ระดับเหรียญเงิน
7 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ 75 ระดับเหรียญเงิน
8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 74 ระดับเหรียญเงิน
9 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองพะเยา 73 ระดับเหรียญเงิน
10 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 72 ระดับเหรียญเงิน
11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 68 ระดับเหรียญทองแดง
12 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต เทศบาลนครนครสวรรค์ 67 ระดับเหรียญทองแดง