ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดนิทรรศการทางการศึกษา ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ สังกัด คะแนน ผลการแข่ง
1 เทศบาลนครแม่สอด 89 ชนะเลิศ
2 เทศบาลเมืองแพร่ 85.6 รองชนะเลิศอันดับ 1
3 เทศบาลนครเชียงใหม่ 84 รองชนะเลิศอันดับ 2
4 เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 78
5 องค์กรบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา 70